Litteratur för dig som är intresserad 
av barn med språkstörning

 

Den här listan hoppas vi kan vara till hjälp för dig som är förälder/vårdnadshavare till ett barn med språkstörning. Den vänder sig även till pedagoger, resurspersoner och andra intresserade.

Listan gör inget anspråk på att vara fullständig, men du får gärna hjälpa oss att göra den bättre. Har du tips på böcker eller har mer information om någon får du gärna kontakta oss. Så småningom hoppas vi kunna trycka en ny litteraturlista.
www.dhb.se Tfn.019-170830

Innehåll

1. Läsvänliga böcker för barn och ungdomar med språkstörning

2. Handledarböcker

3. Studier och forskningsrapporter

4. Engelsk litteratur

5. Övrigt

 

1. Läsvänliga böcker för barn och ungdomar med språkstörning

Hagnäs, Siw

Nu ska vi läsa om Anna. Läsebok 1.

Nu ska vi läsa om Anna. Läsebok 2.

Nu ska vi läsa om Anna. Arbetsbok 1.

Nu ska vi läsa om Anna. Arbetsbok 2.

Alfabetsbok,

Nu ska vi läsa om Anna, del 1.

Läsebok, arbetsbok och alfabetsbok. 

Nu ska vi läsa om Anna, del 2.

Läsebok och arbetsbok. 

Nu ska vi läsa om Anna, del 3

Lärarhandledning

Anna Spelet, del 1.

Anna Spelet, del 2.

Anna Spelet, del 3.

Anna Spelet, alla delar.

Analysschema med rättningsinstruktion.

Alla Hagnäs böcker är utgivna av WISC-Förlaget HB, V Rönneholmsvägen 36 B, 217 41 Malmö. Tfn och faxnr 040-91 00 82.

Kullberg, Birgitta

Läs med Emma 1

Läs med Emma 2

Böckerna är "skrivritade", dvs. författaren har både skrivit ord och ritat bilder på raderna. 

 

2. Handledarböcker (att använda i förskola och skola)

Bryntse, Ann-Marie och Palmkvist, Anita

Trulle - lärarbok, 40-62284-3, 112s. 

Trulles arbetsbok, 40-62283-5, 48s.

Trulle - storbildsbok, 40-62285-1, 16s.

Trulles ABC, 40-62660-1, 120s.  En bok att läsa och skriva i.

Trulles bokstavsplanscher, 40-62662-8, 28st. Bilder och rim från Trulles ABC.

Trulles årstidsböcker, 40-62758-6, 4-pack, 16s. Böcker barnen kan läsa själva i.

Trulleböckerna ingår i en serie som kallas språkstegen. Böckerna bygger på de fem stegpinnarna rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar med helheten i språket och delar upp det i allt mindre delar.

Tillsammans med trollet Trolle stimuleras barnen till att leka in den språkliga medvetenheten.

Trulleböckerna är utgivna av Gleerups förlag, Box 367, 201 23 Malmö, kundtjänst 040-20 98 10. Fax 040-12 71 05. Info hela dygnet 020-999 333.

Hemsida: www.gleerups.se.

Centerhjelm-Jogeroth

Vägen till språket

Språk, rörelser, känslor och alla sinnen utvecklas sida vid sida. Att dagligen träna barnet med hjälp av roliga och enkla lekar, är att göra det en ovärderlig tjänst inför läs- och skrivinlärningen. Boken innehåller många praktiska övningar som stimulerar språkutvecklingen. 224 sidor. Förlag Almqvist & Wiksell/ Liber 1988. 

Englund

Lek med ljud och ord

Att leka med språket på olika sätt ger en god grund för senare läsutveckling. I arbetshäftet "Lek med ljud och ord" förekommer övningar av typen. Hur många ljud finns det i orden? Vilka ord låter lika i början - slutet. Lyssna efter rimord. Varje avsnitt innehåller också förslag till lekar, som underlättar innan man börjar arbeta i häftet. Enkel och tydlig information till läraren finns i början av häftet under rubriken "Gör så här". 32 sidor. Almkvist & Wiksell. 

Fajersom och Rehnvall

Språklig medvetenhet

Teori och praktiska övningar. Långt ifrån alla elever är språkligt medvetna när de börjar skolan. Språklig medvetenhet innebär att kunna bortse från ords betydelse och istället se till ordets form. Denna handbok innehåller stimulans- och träningstips och goda idéer om hur barns språkliga medvetenhet kan övas upp. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utveckla barns språk. Bok och bildhäfte 60+10 sidor. Ekelunds Förlag 1992. 

Hård, Margareta och Gustavsson, Ninni

Språklek för små och yngre barn

Språkverkstad för 5-6-åringar

Material att använda direkt i arbetet på en barnstuga eller i skolan. Innehåller tips och praktiska exempel. Beställes från Vedevågs skola, Kvarnbackavägen 1, 711 72 Vedevåg, tfn 0581-260 40 eller 264 02..

Höyen och Lundberg

Dyslexi

Med utgångspunkt i de trettio vanligaste frågorna om dyslexi behandlar författarna ämnets olika aspekter - från hur dyslexi egentligen definieras, dess orsaker, förekomst och speciella kännetecken till diagnostisering och pedagogiska åtgärder. Stor vikt har lagts vid att redovisa rön inom dyslexiforskningen, som kan vara av värde i klassrummet. 320 sidor. Boken utgiven av Natur & Kultur 1992. 

Johansson

Rim och ramsor

Boken genomsyras av Waldorfpedagogikens helhetssyn på barnet och språkutvecklingen. Författarna har strukturerat ramsorna utifrån innehållet och hur de påverkar barnen. Den "ramscirkel" han beskriver har rubrikerna: Tanke, Känsla, Rytmik, Motorik och "Social". Från denna grund ges ett enkelt och konkret material som hjälp och stöd i arbetet med barns språkutveckling. 48 sidor. Boken ingår i Smaragdserien och är utgiven av Almqwist & Wiksell 1990.

Jordal

Funktionel undervisning - sprogets betydelse for indlerning

Denna bok rekommenderas fortfarande och vänder sig till specialpedagogutbildningar, men kan också vara en handbok för varje pedagog som stöter på barn med språksvårigheter. 224 sidor. Gjellerups Förlag, Danmark 1975. Beställ boken från en bokhandels utlandsavdelning.

Juhlin

Tala ut

Här finns verser och "snackor", spel, sketcher, övningar och goda råd som hjälper och stimulerar barn i deras tal- och språkutveckling. Det finns övningar för små och stora grupper och för enskilda barn. Boken vänder sig till låg- och mellanstadielärare, föräldrar och talpedagoger. 199 sidor. Boken är utgiven av Almqvist & Wiksell 1988.

Madison, Sigrid

Läkande läsning och skrivning

En handbok om dyslexi. Boken beskriver arbetet med att utveckla metoder att behandla dyslexi. Grundidén är att det går att kompensera handikappet för alla som är motiverade och känner eget ansvar. Boken är avsedd att användas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger och flera som arbetar med elevvård. 312 sidor. Folksams Förlagsservice. 

Moodée, Christina och Ekström, Susanna

Språk (arbeta i förskola och i fritidshem)

Nyman-Johansson, Märta

Språkljudslek i förskolegrupp

Ett material där barnen i lek och genom bild, rörelse och ljud, lär sig att identifiera bokstavsljuden, språkets byggstenar. För barn som inte kan producera alla språkljud ger leken en mångfald av övningstillfällen i gruppen och det enskilda barnet fokuseras inte i sina svårigheter.Materialet består av Konsonantbilder, Vokal-bilder, Kortlek och en handledning för genomförande av gruppleken. Delarna kan köpas var för sig. 

Utgivare är GraFon, Hesselby Gård, 705 91 Örebro, ordertel och fax 019-22 62 96.

Rudberg (red.)

Barns tal- och språksvårigheter

En grundläggande bok - ett "uppslagsverk" vad gäller barns sinnesutveckling. Här behandlas bl.a. försenad språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter, artikulationsstörning och invandrarbarnens språksituation. Boken vänder sig främst till lärare, såväl grundskollärare och specialpedagoger som hemspråks- och svensklärare. 104 sidor. Studentlitteratur 1992. 

Sandström

Ljudlek

Häftet innehåller förberedande övningar inför läsinlärningen. Det tränar i att uppfatta språkets struktur - att kunna bortse från betydelser och höra hur ordet låter. Den språkliga medvetenheten stimuleras. Med bilder och ord får barnen rimma och lyssna på ljud, spela rimdomino, rimmemory, ljuddomino och ljudmemory - alla lekar som gör språket spännande. 46 sidor. Natur & Kultur. 

Svensson, Anna-Karin

Språklekar, Studentlitteratur.

Torneus

På tal om språk

Boken behandlar barns språkliga utveckling. Den vänder sig först och främst till lärare i förskolan, lågstadiet och övriga grundskolan - och är dessutom användbar i lärar- och psykologutbildningarna. Hur utvecklas barns språkliga medvetande? Vilken betydelse har olika sidor av språklig medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen? Kan man hjälpa barn att utveckla språklig medvetenhet? Sådana frågor tar boken upp. 72 sidor. Almqvist & Wiksell 1986.

Lekar och övningar

Häftet kan användas för att stimulera den språkliga medvetenheten. De är avsedda för övergången förskola/lågstadium. 31 sidor. Almqvist & Wiksell 1986. 

Westerlund och Segnestam

Tankar och övningar kring barns tal och språk

Boken handlar om barns språk och tal ur olika aspekter. Här finns övningar t.ex. för språklig medvetenhet, auditiv perception, munmotorik, uttal, grammatik, barnstammning. Mer teoretiska kapitel är t.ex. tal- och språkutveckling, samtalets betydelse, högläsning som språklig stimulans och flerspråkighet. Författarna är logopeder. 128 sidor. Almkvist & Wiksell 1988. 

 

 

3. Studier och forskningsrapporter

Alm, M

Anpassning av läromedel i åk 1 till språkstörd elev med inlärningsproblem

Uppsats för 80 poäng. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Andersson, R, Norén, E och

Vigourox, A

Arbetsrapport nr 1 i forskningsprojektet Samarbete habilitering, barnomsorg, hem och skola; modell för kontinuitet i språkträning av barn med uttalade inlärningsproblem.

Innehåll: Språkträning av barn inom förskolan, Kontinuitet i språkträning från förskola till skola, Kontinuitet i språkträning från specialförskola till specialskola.

Gul rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Anker, Britt och Föhrer, Ulla

Språkförskola - rapport från en utvärdering

Denna rapport är en vetenskaplig utvärdering av en treårig försöksverksamhet med en lokal-integrerad språkförskola för gravt språkstörda barn i Stockholms stad. Författarnas förhoppning är att denna utvärdering kan tjäna som en modell för fler språkförskolor i Sverige. Tryckt 1989. Beställs genom Stockholms Socialförvaltning, FOU-byrån, 106 64 Stockholm. Tfn 08-58 86 82.

Bergh-Gustavsson, M och Lavsund, M

Läsförberedande språklekar

Folke Bernadotthemmet, Uppsala

Cardesjö, Björn och Gustavsson, Björn

Barn med koncentrationssvårigheter

Eriksson, B-M

Språkförskola

Målsättningen med forskningen är att utveckla och utvärdera en språkförskola i Örebro län. Hörskolan, Foniatriska avdelningen, Regionsjukhuset i Örebro (RSÖ).

Gillberg, Christopher

Dyslexi - vad är det? tryckt -94.

Gustavsson, Björn och Hugo, Solbritt

Full fart i livet

Sambandet mellan motorik, syn- hörselintryck och språkläsutveckling.

Hagstrand, Petra

Barn med tal och språkstörningar - en kartläggning

En kartläggning av antalet barn med uttalade kommunikationssvårigheter inom Malmöhus län.

Planeringberedningen i södra regionen, rapport 6 1991.

Hellstrand, Kerstin

LUVA-projektet 1991-92 - Rapport från ett år med en nybörjarklass på Hällsboskolan

LUVA-projektet 1991-95 - Rapport från fyra års arbete med en nybörjarklass på Hällsboskolan

Rapporterna beställs från Hällsboskolans Resurscenter, tfn 08-592 581 21.

Höien, Torleiv - Lun

Dyslexi, tryckt-91. 

Läsning och lässvårigheter, tryckt -88. 

Högsten, Margit

Hällsboelever - en uppföljning

En rapport om vad som hänt de elever som fått sin undervisning på Hällsboskolan 1969-1992. Mycket bra upplagd. Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH 1994.

Johansson, Irene

Språkutveckling hos handikappade barn 1

Studentlitteratur 1988. Beskriver tidig språkstimulering av barn med Downs syndrom (mycket tillämpbart för språkstörda)

Språkutveckling hos handikappade barn 2

Ordstadium - textbok

Språkutveckling hos handikappade barn 2

Ordstadium - bilderbok

Läs- och skrivprocessen hos barn med Downs syndrom

Forskningsrapport 93:5, Forskningsrapport 93:6, Forskningsrapport 93:7

Johansson, Irene och Ordqvist, M

Utanförskap eller delaktighet på dagis; barn med utvecklingsstörning och grav hörselnedsättning

Arbetsrapport 1 i ett forskningsprojekt. Grå rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Johansson, Irene mfl

Arbetsrapport nr 3 i forskningsprojektet Samarbete habilitering, barnomsorg, hem och skola; modell för kontinuitet i språkträning av barn med uttalade inlärningsproblem.

Innehåll: Första året i skolan; kontinuitet i språkträningen, Nätverket som pedagogisk idé vid språkträning, Åtgärdsprogram m.m.

Gul rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Johansson, M

Datorer för dyslektiker

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 1993.

Johansson, N-O

Samhällsutveckling och integrering. En studie i samhällsstrukturernas betydelse för barn med handikapp

Stockholms universitet, Socialhögskolan, rapport 2 1990.

 

Lagergren, Christina

Språklig medvetenhet hos förskolebarn, tryck 1992.

Larsson, Kjell

Verksamhetsberättelse från VI-projektet vid Hällsboskolan 1991-94

Röster från före detta elever vid Hällsboskolan.

Beställes från Hällsboskolans Resurscenter, tfn 08-592 581 21.

 

Lundgren, M

"Han är lite sen med talet, men det kommer! Barn är ju så olika"

Uppsats för 80 poäng. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12. 

 

Nettelbladt, Ulrika

Språkstörda förskolebarn i verbalt samspel

Institutionen för logopedi och foniatri, Lunds universitet.

Peterson, Britt

Hör vad vi hör

En studie om kommunikation. Kan beställas hos Ekeskolan tfn 019-676 21 00.

 

Socialstyrelsen

Allmänna råd om LSS, Fritzes förlag, tfn 08-690 90 90

 

Stadler, Estler

Dyslexi: En introduktion, tryckt -94. 

Stenhammar, Ann-Marie

Du kan vara hund eller bebis! - En förstudie om livsvillkor för barn och ungdomar med grava språkstörningar

Svenska Röda Korset, 1996

 

Söderberg, Ragnhild

Barnets tidiga språkutveckling

 

Söderpalm, Ewa

Röst-, tal- och språkrubbningar,.

 

 

4. Engelsk litteratur

Bishop, Dorothy och Mogford, Kay (ed.)

Language developement

In exeptional circumstances (1993)(LEA).

"Logopedbibel", ger en överblick över en mängd språkstörningar i kombination med olika typer av handikapp/specialförhållanden.

Fletcher, Paul och Hall David (ed.)

Specific Speech and Language Disorders in Children

Whurr Publishers 1992. Forskningsrapporter presenterade vid konferens om språkstördhet i Harrogate, England 1991.

 

Howell och Dean

Metaphon - Theory to practice

Treating Phonological Disorders in Children.

Författarna presenterar den teoretiska bakgrunden till Methafon och överför den till praktisk användning. Methafon har rönt stort intresse hos dem som arbetar med språkstörda barn. Pedagogisk Design säljer boken.

 

Hulme och Snowling

Reading developement dyslexia.

 

Lees, Janet och Urwin, Shelagh

Children with Language Disorders 1991

Whurr Publishers. Beskriver det språkstörda barnets utveckling från diagnos till tonårstiden med en överblick över olika behandlingsmetoder.


Osmund, John

Reality of dyslexia, tryckt -93.

Ryden, Michael

Dyslexia - How would I cope, tryckt -92.

 

Snowling, Margaret

Dyslexia.

Dyslexia integrating theory and practice.

Dyslexia - A cognitive developement.

 

Thomson, Michael E.

Developmental dyslexia, tryckt -89.

 

Van Der Stoel

Parentes on dyslexia.

 

 

 

5. Övrigt

Inläsningstjänst AB

Inläsningstjänst AB  har skönlitteratur, facklitteratur och läromedel.

Kontakta Inläsningstjänst för att få deras boklista. Inläsningstjänst AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand, tfn 08-556 115 50, fax 08-556 115 55. Besöksadress: Cylindervägen 12.

 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Talböcker för lästräning. Tips på böcker inspelade på band i olika hastigheter för ungdomar och vuxna. Talböckerna går att låna på bibliotek.