Stadgar för Språkförskoleföreningen

 

Stadgar för Språkförskoleföreningen

Antagna vid föreningens grundande: 910306
Reviderade: 920821, 960815, 970814, 000818, 010817, 090814, 110825, 120823, 150827

§ 1
Språkförskoleföreningen befrämjar samarbetet mellan språkförskolorna i Sverige. (Definition av språkförskola, se § 3!) Föreningen skall årligen ha två konferensdagar, arrangerade av medlemmar enligt ett rullande schema. I samband med dessa hålls årsmöte.

§ 2
Styrelsen väljs på minst två år. Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter, minst 5 samt minst 1 suppleant och omfatta olika yrkeskategorier som arbetar på språkförskolor, d v s såväl logopeder som pedagoger. Det åligger styrelsen att värna om språkförskolorna i landet, att ansvara för föreningens budget samt att vara ett stöd för konferensarrangören.

§ 3
Definition: En språkförskola tar emot barn med grav språkstörning

•    i specifikt språkstimulerande syfte
•    i daglig förskoleverksamhet
•    i liten barngrupp med hög personaltäthet, bestående av ett arbetslag med logoped och pedagogisk personal

En språkförskoleavdelning med segregerad barngrupp bör ta emot maximalt 8 barn.

En språkförskoleavdelning med integrerad barngrupp bör ta emot maximalt 12 barn, varav maximalt 6 barn med språkstörning.

I segregerad barngrupp rekommenderas en heltids logopedtjänst. Vid mindre barnantal är det möjligt att reducera logopedtimmarna procentuellt, dock lägst till halvtidstjänst.
Betr pedagoger rekommenderas 3 heltidstjänster, besatta med förskollärare/
specialpedagoger. Vid mindre antal barn i gruppen är det möjligt att reducera antalet tjänster, dock lägst till 2.

I integrerad barngrupp rekommenderas en heltids logopedtjänst. Antalet logopedtimmar kan reduceras procentuellt utifrån andelen barn med grav språkstörning, dock till minimum halvtid.
Betr pedagoger rekommenderas 4 heltidstjänster, besatta med förskollärare/
specialpedagoger. Vid mindre antal barn i gruppen kan tjänsterna reduceras procentuellt, dock lägst till 3.

Medlemskap kan erhållas av den språkförskola som uppfyller ovanstående rekommendationer. Har språkförskolan flera avdelningar som uppfyller ovanstående rekommendationer, får varje avdelning medlemskap. Medlemskapet avser ej enskild person.

§4
§ 3 gäller vid ansökan om medlemskap. Redan antagen medlem som inte uppfyller ovanstående rekommendationer kan bli föremål för granskning och uteslutas om styrelsen finner skäl för detta.

§5
Den språkförskola/språkförskoleavdelning som vill bli medlem i Språkförskoleföreningen ansöker skriftligt till styrelsen därom. Ansökningsblankett skrivs ut från hemsidan.

§6
Årsmötet bestämmer medlemsavgiften. Varje erlagd medlemsavgift ger en röst vid omröstningar. Medlemsavgiften skall erläggas varje år. Vid utebliven betalning anses medlemskapet avslutat och ny ansökan krävs för medlemskap. För att anmälan till konferensdagarna skall kunna beaktas måste medlemsavgiften vara betald.

§ 7
Kallelse till årsmötet skall ske senast 4 veckor innan detta äger rum.

§ 8
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen med en kort motivering senast
den 31 maj och skall av styrelsen därefter skickas ut till samtliga medlemmar/avdelningar.
Det åligger varje medlem/avdelning att ta del av motionerna och förbereda sin röst inför årsmötet.

§ 9
Årsmötet har beslutanderätt oavsett antalet deltagare.

§ 10
Icke medlemmar i Språkförskoleföreningen kan deltaga i konferensen som observatörer/
gäster i mån av plats och till en högre kostnad som bestäms av konferensarrangören.

§ 11
Ändring av föreningens stadgar fordrar beslut av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 12
Protokollen över styrelsemötena skall numreras och föras in i en pärm.